gg.gg/song88

นักเรียนอาสาดูแลห้องคอม

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559
วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

วันนี้ นำนักเรียนคัดลายมือให้สวย โดยดูตัวอย่างจาก ท่านนี้ครับ https://www.facebook.com/Suthee.Suksakol  พันตรี สุธี สุขสากล

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ชั้น ป.5นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยอยุธยาและธนบุรี  ในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากในบทเรียน  นำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนกลุ่มอื่น หรือนำเสนอหน้าชั้นเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
http://1drv.ms/1HJ8dfH
- ผลการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
1. คะแนนผลการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ป. 6  


2. คะแนนผลการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ป. 6 
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

 คลิก
 แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน เวลาในการสอบ 30 

จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน เวลาในการสอบ 30 นาที
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558
 แนะนำและนำเสนอ
1.  คลิกขั้นตอนการสร้าง1
2.  คลิกขั้นตอนการสร้าง2
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
- การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่  2-4 กรกฎาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

เกียรติบัตร

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
http://uppic.in/
ฝากรูปฟรีไม่มีลบ เพื่อประกอบการนำเสนอบนเว็บหรือประกอบรายงาน