วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ม.3 สร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คำชี้แจง ชิ้นงาน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   คะแนนเต็ม 40 คะแนน ให้นักเรียนสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวแนะนำตนเอง โดยสร้างจาก Google Site มีเนื้อหาบนเว็บดังนี้
- ประวัติส่วนตัว
- VDO ที่ชอบ
- ผลงาน
- อัลบั้มภาพ

    คลิกอ่านคู่มือการสร้างเว็บไซต์ด้วยGoogle Sites

 ตัวอย่าง https://sites.google.com/site/krusongtakae/
เสร็จแล้วส่งที่นี่  (ส่งภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2561)

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

ชิ้นงาน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560คำชี้แจง ชิ้นงาน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   40 คะแนน

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน   ตอบคำถามตามใบงานที่กำหนดให้เพื่อรับใบงาน คลิกใบงาน ม.2โดยพิมพ์เอกสาร ด้วยโปรแกรม word
แล้วส่งที่นี่  (ส่งภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2561)
https://drive.google.com/drive/folders/1XX0j1e2DuoNrO3Jh9H4NKVHdcLRvOC0-?usp=sharing


วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

ป.4 สร้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพ (ภาคเรียนที่ 2 ) ปีการศึกษา 2560

คำชี้แจง แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 คน ทำเอกสารแนะนำตนเองอย่างง่าย  ๆ  ส่งภายใน 24 กุมภาพันธ์ 2561
(30 คะแนน)
รายละเอียดของชิ้นงาน
 รูปภาพนักเรียน ตกแต่งได้ ใส่รายละเอียดตามที่ครูระบุให้ครบ

ใช้โปรแกรม word  ในการสร้างชิ้นงานก็ได้ 

เมื่อทำเสร็จแล้วส่งงานมาที่นี่


https://drive.google.com/drive/folders/1hpZs7SNuMFdbjxA7i3e_-p-K824aTEzU?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

สร้างชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


****
ตัวอย่างวิดีโอ

                คำชี้แจง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ทำ VDO  เกี่ยวกับโรงเรียนบ้านตาแก ของเรา ความยาว ไม่เกิน 3 นาที (ใช้โปรแกรมใดก็ได้) เมื่อทำเสร็จแล้วให้นำขึ้น youtube.com  ส่งภายใน  24 กุมภาพันธ์ 2561 คะแนนเต็ม 40 คะแนน


วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มีการเปลี่ยนชื่อกระทรวง จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (อังกฤษ: Ministry of Digital Economy and Society) เป็นกระทรวงในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ภายใต้ชื่อ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อมาได้มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ
ต่อมาวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อจัดตั้ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นมาแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 ส่งผลให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องสิ้นสุดลง และจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นแทน กระทรวงเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ใช้อักษรย่อ ดศ.
ต่อมาในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงเท่ากับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปลัดคนแรกของกระทรวงได้แก่ นางทรงพร โกมลสุรเดช ดำรงตำแหน่ง 1 เดือน 20 วันก่อนถูกโยกย้ายพ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวง และได้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2560 แต่งตั้ง วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยให้มีผลในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ข้อมูล ณ วันทีี่ 17 พ.ย.2560)

ที่มา :https://th.wikipedia.org/wiki/กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รูปภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

http://www.somprasong.org/p/blog-page_17.html
รูปภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560