วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

งานกลุ่มแบ่ง จำนวน 5 กลุ่มกลุ่มละ 5 คน


ชั้น ป.5นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยอยุธยาและธนบุรี  ในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากในบทเรียน  นำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนกลุ่มอื่น หรือนำเสนอหน้าชั้นเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


 คลิก
 แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน เวลาในการสอบ 30 

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.3

จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน เวลาในการสอบ 30 นาที

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

- การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่  2-4 กรกฎาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

เกียรติบัตร

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ใบงาน เรื่อง ประเภทของข้อมูลคำชี้แจง     ให้นักเรียนดูภาพ จากนั้นบอกประเภทของข้อมูล แล้วตอบคำถามที่กำหนด
โดยดาวน์โหลด ไฟล์ที่แนบ คลิกที่นี่

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เรียนวิชาประวัติศาสตร์ ป.6

เรียนวิชาประวัติศาสตร์ ป.6

วิชาประวัติศาสตร์ ป.5

เรียนวิชาประวัติศาสตร์ ป.5

วิชาประวัติศาสตร์ ป.4

เรียนวิชาประวัติศาสตร์ ป.4

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

จงสร้างตารางแสดงข้อมูลของนักเรียน ชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2558

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน หาข้อมูลของนักเรียนชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2558  แล้วพิมพ์ลงในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด  พร้อมกับบันทึกเป็นชื่อกลุ่มให้เรียบร้อย

ชื่อสมาชิก
1...............................................................................
2...............................................................................
3...............................................................................
4...............................................................................วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

นักเรียนจิตอาสา ทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์


ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 นักเรียนอาสาช่วยครูพัฒนา ทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์
1. เด็กชายธนูเด็จ    ป.4
2. เด็กชายจารุกร    ป.4
3. เด็กชายชานน     ป.4

ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2558

ฝึกอบรมและผ่านการประเมินผลตามหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2558 - 1 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนทศพรวิทยา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมการเรียนรู้ ป.5 เขียนข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองลงในสมุด พร้อมทั้งวาดภาพหรือติดภาพประกอบ

ภาพครอบครัวของฉัน
สมาชิกในครอบครัวของฉันมี..........คน คือ
1. คุณพ่อ ชื่อ ...................................      
    อายุ .......... ปี   อาชีพ .....................
2. คุณแม่ ชื่อ ......................................
    อายุ .......... ปี   อาชีพ   ...............
3. ตัวฉัน ชื่อ .......................................
อายุ .................. ปี เรียนอยู่ชั้น .............

วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านตาแก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 พิมพ์ข้อมูลด้านล่าง ลงใน เอกสาร word

ชื่อ-นามสกุล : ……………………….
ชื่อเล่น :  ……………………….
วัน เดือน ปีเกิด : …………………….
ภูมิลำเนา :……………………………..


ผลงานที่ภาคภูมิใจ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านตาแก พลับพลาชัย 2 
 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ยูงประโคน ม.2
2. เด็กหญิงนุชวรา    บูรณะ  ม.2

วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านตาแก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กรอกประวัติส่วนตัว

คำสั่ง  ให้นักเรียนกรอกประวัติส่วนตัวตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ด้านล่าง ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ด้านล่าง    

ชื่อ-นามสกุล : ……………………….


วัน เดือน ปีเกิด : …………………….


ภูมิลำเนา :……………………………..


โทรศัพท์ : ……………………………


e-mail : ……………………………….

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

บัญญัติ 10 ประการ สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

บัญญัติ 10 ประการ สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
              อาจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ได้กล่าวถึงบัญญัติ 10 ประการ ซึ่งเป็นจรรยาบรรณที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยึดถือไว้เสมือนเป็นแม่บทของการ ปฏิบัติ ผู้ใช้พึงระลึกและเตือนความจำเสมอ มีดังนี้
              1. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดผู้อื่น
              2. ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น
              3. ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น
              4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
              5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
              6. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์
              7. ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์
              8. ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
              9. ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันติดตามมาจากการกระทำของท่าน
              10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท

              จรรยาบรรณ เป็นสิ่งที่ทำให้สังคมอินเทอร์เน็ตเป็นระเบียบ ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่จะต้องปลูกฝังกฎเกณฑ์ ของแต่ละ เครือข่าย จะต้องมีการวางระเบียบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ และเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน บางเครือข่ายมีบทลงโทษที่ชัดเจน เช่น การปฏิบัติผิดกฎเกณฑ์ของเครือข่าย จะต้องตัดสิทธิ์การเป็นผู้ใช้ของเครือข่าย
              ในอนาคตจะมีการใช้ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก จรรยาบรรณจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้สังคมอินเทอร์เน็ต สงบสุข หากมีการละเมิดอย่างรุนแรง กฎหมายจะเข้ามามีบทบาทต่อไป (โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย : 


กิจกรรม คำชี้แจง เมื่อนักเรียนอ่านบทบัญญัติ 10 ประการ สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเสร็จแล้ว ให้นักเรียนส่ง บัญญัติ 10 ประการดังกล่าว ไปที่ อีเมล์ที่กำหนดบทไวน์บอร์ด ตามที่ครูกำหนด คะแนนเต็ม 10  คะแนน  
เกณฑ์การให้คะแนน 
1.  ส่งงานภายในวันที่(26 มกราคม 2558)  เนื้อหาครบถ้วน  จะได้ 10 คะแนนเต็ม
2.  ส่งงานช้าจากวันที่กำหนด คะแนนจะลดลงไปเรื่อย ๆ จนถึง 0 คะแนน 

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
http://www.cpru.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/2550.pdf

ใบงาน เรื่องการสร้างเอกสารรายงานเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ใบงาน เรื่องการสร้างเอกสารรายงานเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คำชี้แจง จงอ่านคำสั่งให้เข้าใจแล้วทำตามที่กำหนดให้
1.       ให้นักเรียนสร้างเอกสาร แล้วตั้งชื่อว่า “ส่วนประกอบรายงาน 1 ซึ่งจะประกอบด้วยกัน 3 หน้า ได้แก่ หน้าปก คำนำ และสารบัญ
2.       กำหนดให้ใช้กระดาษ A4 ตั้งค่าระยะขอบบนซ้าย 3.17 ซม. ระยะขอบขวา 2.5 และระยะขอบล่าง 1.5
3.       ตัวอักษร Angsana New และขนาด 16  ยกเว้นหน้าปก ตัวอักษร 28 และตัวหนาทั้งหมด
4.       กำหนด คำนำ สารบัญ เป็นตัวหนา
5.   ส่งงานภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
5.       ทำตามรูปแบบในเอกสาร ดังนี้วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

ให้นักเรียนสร้างเว็บ blog

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ละกลุ่มสร้าง เว็บ blog นำเสนอโครงงาน กลุ่มละ 1 เว็บ blog ที่เว็บไซต์ http://ntor.org/