วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

งานกลุ่มแบ่ง จำนวน 5 กลุ่มกลุ่มละ 5 คน


ชั้น ป.5นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยอยุธยาและธนบุรี  ในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากในบทเรียน  นำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนกลุ่มอื่น หรือนำเสนอหน้าชั้นเรียน