วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


 คลิก
 แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน เวลาในการสอบ 30 

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.3

จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน เวลาในการสอบ 30 นาที