วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.3

จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน เวลาในการสอบ 30 นาที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น