วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เครื่องมือวัดและประเมินผล“ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม 2561

เฉลย เครื่องมือวัดและประเมินผล“ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม 2561


- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


1 ความคิดเห็น: