วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

ใบงาน เรื่องการสร้างเอกสารรายงานเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ใบงาน เรื่องการสร้างเอกสารรายงานเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คำชี้แจง จงอ่านคำสั่งให้เข้าใจแล้วทำตามที่กำหนดให้
1.       ให้นักเรียนสร้างเอกสาร แล้วตั้งชื่อว่า “ส่วนประกอบรายงาน 1 ซึ่งจะประกอบด้วยกัน 3 หน้า ได้แก่ หน้าปก คำนำ และสารบัญ
2.       กำหนดให้ใช้กระดาษ A4 ตั้งค่าระยะขอบบนซ้าย 3.17 ซม. ระยะขอบขวา 2.5 และระยะขอบล่าง 1.5
3.       ตัวอักษร Angsana New และขนาด 16  ยกเว้นหน้าปก ตัวอักษร 28 และตัวหนาทั้งหมด
4.       กำหนด คำนำ สารบัญ เป็นตัวหนา
5.   ส่งงานภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
5.       ทำตามรูปแบบในเอกสาร ดังนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น