วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

บัญญัติ 10 ประการ สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

บัญญัติ 10 ประการ สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
              อาจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ได้กล่าวถึงบัญญัติ 10 ประการ ซึ่งเป็นจรรยาบรรณที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยึดถือไว้เสมือนเป็นแม่บทของการ ปฏิบัติ ผู้ใช้พึงระลึกและเตือนความจำเสมอ มีดังนี้
              1. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดผู้อื่น
              2. ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น
              3. ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น
              4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
              5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
              6. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์
              7. ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์
              8. ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
              9. ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันติดตามมาจากการกระทำของท่าน
              10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท

              จรรยาบรรณ เป็นสิ่งที่ทำให้สังคมอินเทอร์เน็ตเป็นระเบียบ ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่จะต้องปลูกฝังกฎเกณฑ์ ของแต่ละ เครือข่าย จะต้องมีการวางระเบียบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ และเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน บางเครือข่ายมีบทลงโทษที่ชัดเจน เช่น การปฏิบัติผิดกฎเกณฑ์ของเครือข่าย จะต้องตัดสิทธิ์การเป็นผู้ใช้ของเครือข่าย
              ในอนาคตจะมีการใช้ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก จรรยาบรรณจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้สังคมอินเทอร์เน็ต สงบสุข หากมีการละเมิดอย่างรุนแรง กฎหมายจะเข้ามามีบทบาทต่อไป (โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย : 


กิจกรรม คำชี้แจง เมื่อนักเรียนอ่านบทบัญญัติ 10 ประการ สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเสร็จแล้ว ให้นักเรียนส่ง บัญญัติ 10 ประการดังกล่าว ไปที่ อีเมล์ที่กำหนดบทไวน์บอร์ด ตามที่ครูกำหนด คะแนนเต็ม 10  คะแนน  
เกณฑ์การให้คะแนน 
1.  ส่งงานภายในวันที่(26 มกราคม 2558)  เนื้อหาครบถ้วน  จะได้ 10 คะแนนเต็ม
2.  ส่งงานช้าจากวันที่กำหนด คะแนนจะลดลงไปเรื่อย ๆ จนถึง 0 คะแนน 

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2558 เวลา 13:49

  ชื่อ-สกุล เด็กหญิง ภัทราพร สุขประโคน
  วัน เดือน ปีเกิด 31/10/43
  ภูนิลำเนา134หมู่2 บ้านตาแก ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
  โทรศัพท์ 0930718798
  pattharapoa.mr.mr@gmail.com

  ตอบลบ
 2. ชื่อ ด.ญ.พรนิภา ตลับทอง
  วัน เดือน ปีเกิด 14/6/43
  ภูมิลำเนา บ้านลำเดง บ้านเลขที่ 92 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรึรัมย์
  เบอร์โทรศัพท์ 0925109354
  e-mail www.pornnipa14@gmail.com

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2558 เวลา 14:15

  ชื่อ ด.ญ.นันทิยา จีนประโคน
  วัน เดือน ปีเกิด 18/3/44
  ภูมิลำเนา บ้านพลับ บ้านเลขที่ 33ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรึรัมย์
  เบอร์โทรศัพท์ 0991766849
  e-mail nantiyawab@gmail.com

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2558 เวลา 14:18

  ชื่อ ด.ญ.พรนิภา ตลับทอง
  วัน เดือน ปีเกิด 14/6/43
  ภูมิลำเนา บ้านลำเดง บ้านเลขที่ 92ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรึรัมย์ 31250
  เบอร์โทรศัพท์ 0925109354
  e-mail www.pornnipa14@gmail.com

  ตอบลบ